Over ons

Missie & Visie

We herhalen het nog maar eens: Internet is nu al een basisvoorziening en wordt steeds belangrijker. Willen wij in De Wolden mee kunnen blijven doen in de maatschappij, dan hebben we een toekomstvaste infrastructuur voor toegang tot internet nodig. Daarmee dragen we bij aan een aantrekkelijk en vitaal platteland met moderne medische zorg, een slagvaardig bedrijfsleven, een aantrekkelijke toeristensector en modern onderwijs voor onze kinderen. Glasvezel: niet omdat het kan, maar omdat het moet!

Missie van Glasvezel De Wolden

Verbeteren van leefbaarheid voor iedereen in de gemeente De Wolden door toegang tot de modernste glasvezeltechnieken voor iedere inwoner van De Wolden mogelijk te maken.

Visie

Ontwerpen en uitrollen van snelste, duurzaamste en meest innovatieve glasvezelnetwerk van Nederland in de gemeente De Wolden, ten dienste van alle inwoners en bedrijven, met respect voor mens en milieu. Een goede en betrouwbare infrastructuur is de basis voor elke maatschappij. Schoon water, betrouwbare elektra, goede wegen, uitstekende telecom en solide en betrouwbare financiële systemen hebben van Nederland een hoog ontwikkeld land gemaakt en ons allemaal welvaart gebracht. Internet is de infrastructuur van vandaag en morgen. Tegen vergrijzing en armoede, voor betere gezondheidszorg en ter stimulering de komst van innovatieve bedrijven, een schonere omgeving, van sport, kunst, cultuur en om onderwijs van wereldniveau te faciliteren.

Maatschappelijke positie

Internet is in korte tijd net zo belangrijk geworden als stromend water en elektriciteit al tijden zijn. Zonder dat we het ons realiseren, is voor veel meer zaken dan email en websurfen een goede internetverbinding een vereiste. En daar ligt een probleem. In De Wolden is het internet op veel plaatsen al ontoereikend. In de kernen gaat het nog goed, maar ook daar merken bijvoorbeeld scholen al de beperkingen. Gelukkig is er glasvezel. Een moderne internetverbinding met enorme toekomstmogelijkheden. Daarom wordt glasvezel in veel steden al aangelegd door commerciële bedrijven. Maar niet bij ons. Bij ons is er voor bedrijven niks te verdienen. Daarom doen wij dit als stichting Glasvezel De Wolden zelf. Voor bewoners, door bewoners.


Over Glasvezel de Wolden

Wij zijn Glasvezel De Wolden, een initiatief voor bewoners, door bewoners. Wij willen iedereen in onze gemeente voorzien van een snelle en toekomstbestendige internetverbinding via glasvezel. Mét keuzevrijheid en zonder daar meer voor te moeten betalen dan elders in het land. Daarbij beginnen we met een pilotgebied, om te laten zien aan onze financiers dat mensen in De Wolden écht glasvezel willen.

Internet is een basisvoorziening. Vroeger werd dit door een overheid voor alle burgers geregeld. Na de privatisering hadden de marktpartijen dit moeten oppakken, maar dat doen ze niet. Dit zien wij als bedreiging voor een vitale, moderne plattelands-gemeente als De Wolden. Met moderne medische zorg, een slagvaardig bedrijfsleven, aantrekkelijke toeristensector en modern onderwijs voor onze kinderen. Glasvezel: niet omdat het kan, maar omdat het moet!

En daarom doen wij het nu als bewoners zelf! Zonder winstoogmerk willen wij de komende 1,5-2 jaar alle adressen in De Wolden aansluiten op glasvezel. Maar wij hebben uw hulp nodig. Op deze site kunt u lezen over ons iniatatief en wat u kunt doen om glasvezel voor de héle gemeente De Wolden een realiteit te maken.

Hint: Neem NU een abonnement

Glasvezel De Wolden, Voor bewoners, door bewoners!

Waarom is Glasvezel De Wolden gestart?

Voor heel veel mensen die op het platteland in Nederland wonen, is toegang tot écht snel internet een illusie. Echter: de digitale ontwikkelingen en innovatie met directe toepassingsmogelijkheden gaan hard. Uit cijfers van Ericsson / Alcatel-Lucent blijkt dat in de periode van 2007 tot 2015 het datagebruik met 300 procent is toegenomen. Voor de komende periode, tot 2020, is de conservatieve schatting dat het datagebruik met 600 procent zal toenemen. Heeft men op het platteland nu al last van traag en vaak onbetrouwbaar internet, in de komende jaren zullen deze internetverbindingen helemaal ontoereikend zijn als men van nieuwe ontwikkelingen gebruik wil gaan of blijven maken.

datagebruik neemt 600% toe Huidige en toekomstige informatie- en communicatietechnieken en sensortechnologieën kunnen daardoor onvoldoende of vaak helemaal niet worden benut. Dit heeft een sterk negatief effect op de economische ontwikkeling, werkgelegenheid, scholing en leefbaarheid in de plattelandsgebieden.

Iedere burger in Nederland zou toegang moeten hebben tot een zogeheten Next Generation Access (NGA) netwerk. Het platteland echter is voor commerciële partijen niet erg rendabel om in te investeren. Dat heeft geresulteerd in zogenaamde witte gebieden (veelal het buitengebied), waar geen snel internet beschikbaar is, vaak minder dan 1 Mbit upload-snelheid en minder dan 8 Mbit download-snelheid. Om te stimuleren dat burgers worden geactiveerd om zelf een initiatief te vormen om te onderzoeken of zij zelf breedband in de vorm van glasvezel kunnen aanleggen, heeft de provincie Drenthe een subsidieregeling ontworpen: Uitvoeringsregeling subsidie hoogwaardige communicatienetwerken Drenthe 2014.

De provincie Drenthe heeft hierbij gekozen voor een faciliterende rol; stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven, het oprichten van een Breedbandplatform Drenthe waar bewoners met al hun vragen terecht kunnen, een kwartiermaker die bewoners op weg helpt en bijstaat en geld voor de onderzoeksfase tot en met de vraagbundeling.

Bij deze initiatieven staat het lokale maatschappelijk belang voorop en niet het economisch belang. Op 20 november 2014 is ook in de gemeente De Wolden een initiatiefgroep van start gegaan: bewonersinitiatief Glasvezel De Wolden.

Intentieverklaringen

Glasvezel De Wolden heeft door middel van getekende 'intentieverklaringen' een behoeftepeiling gehouden; hoeveel van de inwoners van de gemeente De Wolden zouden van een glasvezelnetwerk gebruik willen maken, als het er zou liggen? Voor 85% van alle adressen in De Wolden - bijna 8500 adressen! - hebben inwoners door een getekende intentieverklaring laten weten dat ze graag een glasvezelaansluiting willen. Zo is de vraagbundeling op 12 september 2015 succesvol afgesloten door gedeputeerde Henk Jumelet.

Stichting Glasvezel De Wolden

Bewonersinitatief Glasvezel De Wolden had geen enkele jurdische status. Omdat er na de vraagbundeling serieuze gesprekken moesten worden gevoerd en afspraken moesten worden gemaakt, kon Glasvezel De Wolden niet langer enkel als bewonersinitiatief - zonder rechtsvorm - blijven functioneren. Daarom is op vrijdag 11 december 2015 bewonersinitiatief Glasvezel De Wolden een stichting geworden.

De stichting is bedoeld om (juridische) bescherming te geven voor alle bewoners die bij Glasvezel De Wolden betrokken zijn en dat willen blijven. Omdat er nu belangrijke gesprekken en beslissingen genomen zijn (en worden) over financiering, aannemers, providers en talloze kleinere dingen, is het heel belangrijk dat uw en onze medebewoners die in Glasvezel De Wolden proberen een eigen glasvezelnetwerk aan te leggen, niet zélf aansprakelijk zijn.

Glasvezel De Wolden BV

Recent is naast de Stichting GDW ook een GDW BV opgericht. Er wordt immers geïnvesteerd in het glasvezelnetwerk door een aantal partijen en een BV is een beproefde constructie om investerende aandeelhouders in onder te brengen. De gemeente De Wolden, Rendo en de stichting Glasvezel De Wolden zijn nu dus aandeelhouder van de GDW BV. Deze BV beheert nu de geïnvesteerde €16 miljoen. Praktisch uitvoerend orgaan van de BV is het “projectbureau” waarin een klein groepje vrijwilligers die gevraagd zijn hun professionele diensten tegen een vergoeding aan te bieden, een aantal uren in de week werkzaam zijn.